1/1
Chọn Đúng Mệnh Giá Thẻ, Sai Mất Thẻ!
Chúc Mừng Lê*** Vừa Trúng 8888 Thỏi Vàng, Chúc Mừng Trần*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 950 Đá Quý, Chúc Mừng Thanh*** Vừa Trúng 3000 Đá Quý, Chúc Mừng An*** Vừa Nạp 500.000đ Được Nhận 3800 Đá Quý, Chúc Mừng Linh*** Vừa Trúng 7000 Đá Quý, Chúc Mừng Hoài*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 550 Đá Quý, Chúc Mừng L*** Vừa Trúng 12.000 Đá Quý, Chúc Mừng Quan*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 950 Đá Quý.